Opracowanie

RODO – Zmiana celu przetwarzania

RODO istotny nacisk kładzie na cel przetwarzania. W określonych przypadkach cel ten może jednak zostać zmieniony już po zgromadzeniu danych osobowych.

Kwestię zmiany celu przetwarzania danych reguluje art. 6 ust. 4. W pierwszej kolejności wskazuje on, że cel przetwarzania danych, bez uszczerbku dla legalności tego procesu, zawsze może zostać zmieniony na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz prawa Unii lub państwa członkowskiego. W tym ostatnim przypadku konieczne jest jednak ustalenie, że podstawa prawna zmiany celu stanowi w demokratycznym społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny środek służący zagwarantowaniu celów, o których mowa w art. 23 ust. 1. Przykładami takich sytuacji są bezpieczeństwo narodowe i publiczne, zapobieganie przestępczości, ochrona niezależności sądów i postępowania sądowego czy egzekucja roszczeń cywilnych.

Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie zaistniała, administrator  – aby ustalić, czy przetwarzanie w innym celu jest zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane – bierze pod uwagę między innymi:

  1. wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania;
  2. kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem;
  3. charakter danych osobowych, w szczególności czy przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych zgodnie z art. 10;
  4. ewentualne konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą;
  5. istnienie odpowiednich zabezpieczeń, w tym ewentualnie szyfrowania lub pseudonimizacji.

Jest to katalog otwarty, który ma jedynie ułatwiać analizę stanu faktycznego. W grę, w zależności od sytuacji, wchodzić mogą także inne przesłanki, zwłaszcza dotyczące podmiotu danych – wiek, płeć, pochodzenie itp.

Pamiętać trzeba, że omawiany przepis nie wprowadza dodatkowej prawnej przesłanki przetwarzania danych, których zamknięty katalog znajduje się w art. 6 ust.1. Żeby w ogóle móc rozważać ewentualną zmianę celu przetwarzania, zawsze musi istnieć przynajmniej jedna z tych podstaw.

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *