Opracowanie

RODO – Przetwarzanie danych kryminalnych

RODO, obok danych wrażliwych wymienionych w art. 9, wprowadza także szereg innych kategorii danych uznawanych z jakichś względów za szczególne. Jedną z nich są informacje dotyczące  wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Omawiana regulacja odnosi się do danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Regulujący tę materię art. 10 odsyła przy tym do art. 6 ust. 1 co oznacza, że także w przypadku danych karnych spełniona musi zostać chociaż jedna z przesłanek prawnych przetwarzania.

Dane wskazane w art. 10 mogą być przetwarzane wyłącznie:

  1. pod nadzorem władzy publicznych lub
  2. jeżeli jest to dozwolone prawem Unii lub państwa członkowskiego, przy czym przepisy te muszą przewidywać odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Kategorią jeszcze bardziej obostrzoną są kompletne rejestry wyroków skazujących – one mogą być prowadzone tylko pod nadzorem władz publicznych. W Polsce jest to Krajowy Rejestr Karny funkcjonujący na podstawie ustawy z 24 maja 2000 r.

O tym, że opisywane dane są wyjątkowo istotne świadczy także motyw 75 preambuły, zgodnie z którym ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, o różnym prawdopodobieństwie i wadze, może wynikać z przetwarzania danych osobowych jeżeli osoby, których dane dotyczą, mogą zostać pozbawione przysługujących im praw i wolności lub możliwości sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi, jeżeli dane dotyczą wyroków skazujących i czynów zabronionych lub związanych z tym środków bezpieczeństwa.

W podobny sposób wskazano w motywie 91 konieczność oceny skutków przetwarzania – oceny skutków dla ochrony danych należy także dokonywać w przypadkach, w których dane osobowe przetwarza się w celu podjęcia decyzji wobec konkretnej osoby fizycznej po dokonaniu systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych osób fizycznych na podstawie profilowania tych danych lub po przetworzeniu szczególnych kategorii danych osobowych, danych biometrycznych lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, czynów zabronionych lub odnośnych środków bezpieczeństwa.

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *