Opracowanie

RODO – Przedstawiciel

RODO swoją ochroną obejmuje także dane osobowe obywateli Unii, które są przetwarzane przez podmioty niemające siedziby w państwach członkowskich. By ułatwić dochodzenie roszczeń w tym zakresie, do rozporządzenia wprowadzono pojęcie przedstawiciela.

W tym miejscu warto jedynie zaznaczyć (będzie o tym mowa w dalszych wpisach), że kwestię zakresu terytorialnego obowiązywania RODO w interesującej nas części reguluje art. 3 ust. 2 oraz powiązany z nim art. 27 dotyczący zasad powoływania przedstawicieli.

Zgodnie z art. 4 pkt 17, przedstawiciel to osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez administratora lub podmiot przetwarzający na mocy art. 27 do reprezentowania administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

Zadania przedstawiciela polegają na reprezentowaniu administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z RODO. Oznacza to nie tylko kontakty z osobami, których dane dotyczą, ale także udział w postępowaniach przed organami nadzorczymi. Wyznaczenie przedstawiciela nie wyłącza odpowiedzialności ww. podmiotów.

Kwestie dotyczące przedstawiciela znalazły się także w motywie 80 preambuły. Wskazano w nim m. in., że przedstawiciel powinien wykonywać swoje zadania zgodnie z upoważnieniem otrzymanym od administratora lub podmiotu przetwarzającego, w tym współpracować z właściwymi organami nadzorczymi w odniesieniu do wszelkich działań służących zapewnieniu przestrzegania niniejszego rozporządzenia. W razie jego nieprzestrzegania przez administratora lub podmiot przetwarzający, wyznaczony przedstawiciel powinien zostać poddany działaniom egzekucyjnym.

W komentarzu pod redakcją P. Litwińskiego pojawił się pogląd, zgodnie z którym brak zachowania formy pisemnej nie przesądza o nieważności czynności prawnej wyznaczenia przedstawiciela – jest jednak podstawą odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO [4].

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. A. Dmochowska, M. Zadrożny, Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian, C.H. Beck, 2016;
  3. M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, C.H. Beck, 2016;
  4. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *