Opracowanie

RODO – Prawo dostępu do danych

Jednym z kluczowych praw osób, których dane dotyczą, jest zamieszczone w art. 15 RODO prawo dostępu do danych.

Prawo dostępu do danych składa się z kilku elementów. Po pierwsze, osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeśli są, ma prawo uzyskać następujące informacje:

  1. cele przetwarzania;
  2. kategorie przetwarzanych danych;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców;
  4. okres przechowywania danych lub kryteria jego ustalenia;
  5. informacje dotyczące jej praw w związku z przetwarzaniem oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. źródło pozyskania danych;
  7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), jego zasadach i konsekwencjach;
  8. stosowane zabezpieczenia w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator ma obowiązek dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię jej danych na wyraźne żądanie. Każda kolejna kopia może być uzależniona od uiszczenia przed podmiot danych stosownej opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Należy pamiętać, że jeśli żądanie udostępnienia danych zostało przesłane w formie elektronicznej, a podmiot zainteresowany nie wskazał innego sposobu doręczenia danych, należy przekazać je także w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 i motywem 63 preambuły, prawo dostępu do danych nie powinno negatywnie wpływać na prawa lub wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe lub własność intelektualną, w szczególności na prawa autorskie chroniące oprogramowanie. Względy te nie powinny jednak skutkować odmową udzielenia osobie, której dane dotyczą, jakichkolwiek informacji. Jeżeli administrator przetwarza duże ilości informacji o osobie, której dane dotyczą, powinien on mieć możliwość zażądania, przed podaniem informacji, by osoba, której dane dotyczą, sprecyzowała informacje lub czynności przetwarzania, których dotyczy jej żądanie.

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *