Opracowanie

RODO – Podstawy przetwarzania – Umowa

Drugą wskazaną w RODO podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem. Z punktu widzenia praktycznego będzie to prawdopodobnie przesłanka najczęściej występująca.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, przetwarzanie jest zgodne z prawem jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przepis wskazuje więc na dwie sytuacje związane z kontraktem osoby fizycznej i administratora.

Pierwsza z nich dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu wykonania istniejącej już umowy, gdzie osoba, której dane dotyczą, jest stroną tej umowy, a samo przetwarzanie musi być niezbędne do jej realizacji. Wskazuje się, że omawiany przepis nie znajdzie zastosowania do jednostronnych czynności prawnych takich jak konkursy, ponieważ będą one podlegać pod przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora.

Wykonanie istniejącej umowy polega na realizowaniu praw i obowiązków podmiotów, które ją zawarły. Prawa i obowiązki nie muszą przy tym wynikać wyłącznie z kontraktu – mogę mieć podstawę w przepisach prawa regulujących dany typ umowy (np. przepisu Kodeksu pracy w przypadku umów o pracę). Omawiana podstawa znajdzie zastosowanie także przy rozwiązaniu umowy lub jej modyfikacjach.

Druga sytuacja przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b dotyczy działań podejmowanych z daną osobą przed zawarciem umowy. Przepis wskazuje trzy warunki, które muszą wystąpić łącznie:

  1. podejmowane są działania przed zawarciem umowy;
  2. podjęcia tych działań żąda osoba, której dane dotyczą;
  3. przetwarzanie danych jest niezbędne do skutecznego podjęcia tych działań.

Działania podejmowane przed zawarciem umowy to wszystkie czynności, które zmierzają do jej zawarcia. W. Chomiczewski wskazuje że mogą to być negocjacje, przygotowanie oferty, realizacja obowiązków informacyjnych, udział w przetargu lub aukcji, weryfikacja kontrahenta lub nadanie zdolności kredytowej[1]. Żądanie osoby, której dane dotyczą, może zostać zakomunikowane w dowolnej formie.

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *