Opracowanie

RODO – Podstawy przetwarzania – Obowiązek administratora

Trzecią wskazaną przez RODO prawną podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Należy zaznaczyć, że chodzi tutaj o obowiązek wynikający z przepisu prawa państwa członkowskiego lub Unii, a nie np. umowy lub publicznego przyrzeczenia. Obowiązek może wynikać z dowolnej gałęzi prawa – karnego, cywilnego, administracyjnego lub innych.

Wyłącznie administrator danych jest adresatem omawianego przepisu – niezależnie od tego, czy jest to administrator publiczny, czy prywatny. Zgodnie z motywem 45 preambuły RODO nie nakłada wymogu, aby dla każdego indywidualnego przetwarzania istniało szczegółowe uregulowanie prawne. Wystarczyć może to, że dane uregulowanie prawne stanowi podstawę różnych operacji przetwarzania wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Uzupełnieniem powyższego przepisu jest art. 6 ust. 3, zgodnie z którym cel przetwarzania musi być określony w podstawie prawnej. Podstawa prawna może zawierać przepisy szczegółowe dostosowujące stosowanie przepisów RODO, w tym: ogólne warunki zgodności z prawem przetwarzania przez administratora; rodzaj danych podlegających przetwarzaniu; osoby, których dane dotyczą; podmioty, którym można ujawnić dane osobowe; cele, w których można je ujawnić; ograniczenia celu; okresy przechowywania; oraz operacje i procedury przetwarzania, w tym środki zapewniające zgodność z prawem i rzetelność przetwarzania, w tym w innych szczególnych sytuacjach związanych z przetwarzaniem, o których mowa w rozdziale IX. Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego muszą służyć realizacji celu leżącego w interesie publicznym, oraz być proporcjonalne do wyznaczonego, prawnie uzasadnionego celu.

Oparcie przetwarzania na tej przesłance rodzi poważne konsekwencje dla osób, których dane dotyczą. Nie mogą one bowiem żądać usunięcia tych danych oraz ich przeniesienia.

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *