Opracowanie

RODO – Podstawy przetwarzania – Interes osoby fizycznej

Kolejna przesłanka prawna przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO dotyczy żywotnych interesów osób fizycznych.

Jak wskazuje art. 6 ust. 1 lit. d, przetwarzanie danych będzie zgodne z prawem, gdy jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Z oczywistych względów przepis ten nie dotyczy zatem osób prawnych ani innych podmiotów, choćby posiadały zdolność prawną.

Podkreśla się, że przetwarzanie na podstawie przesłanki umieszczonej w przytoczonym przepisie powinno być możliwe tylko wtedy, gdy brak jest możliwości oparcia go na innych podstawach wskazanych w art. 6. Obowiązkowo przy ocenie, czy mamy do czynienia z taką sytuacją, należy uwzględnić zasadę minimalizacji danych.

W motywie 46 preambuły wskazano, że niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka. Na powyższej podstawie nie można jednak przetwarzać danych wrażliwych, dla których RODO przewiduje specjalne warunki.

Żywotny interes osoby fizycznej jest kategorią na tyle ogólnikową, że konieczne będzie wnikliwe ocenianie go w każdym przypadku z uwzględnieniem wszystkich okoliczności oraz, a może przede wszystkim, niemożności zastosowania pozostałych podstaw przetwarzania z art. 6.

 

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *