Opracowanie

RODO – Podmiot przetwarzający

Podmioty przetwarzające dane osobowe i administratorzy tych danych stanowią dwie główne grupy, do których kierowane jest RODO.

Jak wynika z art. 4 pkt 8, podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Istotę pojęcia podmiotu przetwarzającego wykłada się w relacji z definicją administratora. Ten ostatni podejmuje decyzje i wyznacza cele przetwarzania, a następnie upoważnia inny podmiot do przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający pełni więc swego rodzaju rolę służebną względem administratora.

Podobnie jak w przypadku administratora, podmiotem przetwarzającym może być każdy podmiot niezależnie od osobowości prawnej czy formy prowadzenia działalności.

Podczas prac nad RODO wyszczególniono dwa warunki, które muszą cechować podmiot przetwarzający:

  1. to podmiot odrębny od administratora
  2. wykonujący operacje przetwarzania danych osobowych w jego imieniu.

Co do zasady podmiot przetwarzający działa wyłącznie na konkretne, udokumentowane polecenie administratora. Wyjątki są nieliczne i mogą występować w sferze publicznej. Należy także podkreślić, że przy okazji przetwarzania danych osobowych, podmiot przetwarzający nie może realizować swoich własnych celów – działa wyłącznie w granicach upoważnienia.

Zachęcam do dyskusji i podsyłania propozycji na kolejne opracowania związane z RODO!

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. A. Dmochowska, M. Zadrożny, Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian, C.H. Beck, 2016;
  3. M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, C.H. Beck, 2016;
  4. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *