Opracowanie

RODO – Osoba, której dane dotyczą

Choć RODO wprost nie definiuje osób, których dane dotyczą, pojęcie to przewija się przez całą treść rozporządzenia.

Przy okazji definiowania danych osobowych ustawodawca w art. 4 pkt 1 wskazał, że osoba, której dane dotyczą to podmiot, którego dane można traktować w kategoriach danych osobowych. Będzie to wyłącznie osoba fizyczna, która na podstawie określonych informacji jest możliwa do zidentyfikowania. Jasno widać zatem, że definicja danych osobowych i osoby, której te dane dotyczą jest ze sobą nierozerwalnie związana.

Osoby, których dane dotyczą, są główną grupą podmiotów chronionych przez RODO. Już w motywie 11 preambuły wskazano, że należy wzmocnić i doprecyzować prawa osób, których dane dotyczą, oraz obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe i decydujących o przetwarzaniu, jak również zapewnić równorzędne uprawnienia w zakresie monitorowania i egzekwowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz równorzędne kary za naruszenia tych przepisów w państwach członkowskich. O tym jak istotna jest to grupa niech świadczy fakt, że w samej preambule wspomina się ją kilkadziesiąt razy.

Pojęcie osoby, której dane dotyczą, jest także istotne m.in. dla ustalenia zakresu terytorialnego rozporządzenia, sprecyzowania praw, z którymi związane są obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających czy ogólnych zasad RODO.

Zachęcam do dyskusji i podsyłania propozycji na kolejne opracowania związane z RODO!

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. A. Dmochowska, M. Zadrożny, Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian, C.H. Beck, 2016;
  3. M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, C.H. Beck, 2016;
  4. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *