Opracowanie

RODO – Mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw

W sprawach mających charakter transgraniczny istotne jest, by organy nadzoru, których sprawa dotyczy, posiadały wpływ na decyzję organu wiodącego. Z tego powodu do RODO wprowadzono instytucję mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu.

Zgodnie z art. 4 pkt 24, mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw oznacza sprzeciw wobec projektu decyzji dotyczącej tego, czy doszło do naruszenia rozporządzenia lub czy planowane działanie wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego jest zgodne z rozporządzeniem, który to sprzeciw musi jasno wskazywać wagę wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą, oraz gdy ma to zastosowanie – wagę ryzyka zakłócenia swobodnego przepływu danych osobowych w Unii.

By organ nadzoru mógł skutecznie złożyć sprzeciw musi zatem istnieć już projekt decyzji organu wiodącego, który stwierdza że doszło do naruszenia RODO i/lub planowane są jakieś działania względem podmiotów wymienionych w tym przepisie. W sprzeciwie organ, którego sprawa dotyczy, może podważać te ustalenia, argumentując to wagą wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą, lub wagą ryzyka zakłócenia swobodnego przepływu danych osobowych w Unii. W związku z tym sprzeciw można traktować jako projekt alternatywnej decyzji w sprawie rozpoznawanej przez wiodący organ nadzoru.

Sprzeciw nie ma jednak charakteru wiążącego. Jeśli organ wiodący przychyli się do zawartej w nim argumentacji – przedstawia projekt zmienionej decyzji. Jeśli natomiast uzna sprzeciw za nieuzasadniony lub bez znaczenia dla sprawy – przekazuje sprawę Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

W komentarzu pod redakcją P. Litwińskiego wskazano, że sprzeciw powinien mieć formę postanowienia, ponieważ jest ono aktem administracyjnym indywidualnym, zewnętrznym, wydanym w formie procesowej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, władczym, jednostronnym, podwójnie konkretnym, który od decyzji administracyjnej odróżnia przedmiot rozstrzygnięcia, jakim jest kwestia wynikająca w toku postępowania i zakres skutków prawnych, w tym wypadku wskazanych w przepisach RODO [4].

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. A. Dmochowska, M. Zadrożny, Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian, C.H. Beck, 2016;
  3. M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, C.H. Beck, 2016;
  4. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *