Opracowanie

RODO – Dane biometryczne

Kolejną, po danych genetycznych, grupą danych osobowych podlegających szczególnej ochronie są dane biometryczne.

Zgodnie z art. 4 pkt 14, dane biometryczne to dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że dane biometryczne dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych. Biometria związana jest z badaniem (mierzeniem) organizmów żywych, dlatego wykorzystywać będzie takie cechy jak wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w definicji, ale także cechy tęczówki oka, rozkład temperatury na twarzy, geometria dłoni, DNA, zapach, kształt uszu i ust, barwa głosu czy układ naczyń krwionośnych na dłoni. Jako cechy behawioralne wskazuje się natomiast głos oraz sposób wykonywania własnoręcznego podpisu.

Sam fakt przetwarzania powyższych cech nie sprawia jednak, że mamy do czynienia z danymi biometrycznymi. Dane muszą jeszcze być przetwarzane za pośrednictwem specjalnych środków technicznych. Chodzi tutaj o takie działanie, które wprost zmierza do ustalenia tożsamości osoby poprzez analizę cech biometrycznych. Będzie nim np. skan i analiza twarzy ze zdjęcia, ale nie samo przechowywanie fotografii w odrębnym folderze.

Powyższe stanowisko potwierdza motyw 51 preambuły, według którego przetwarzanie fotografii nie powinno zawsze stanowić przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż fotografie są objęte definicją „danych biometrycznych” tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

Trzecim elementem definicji danych biometrycznych jest konieczność potwierdzenia przez nie identyfikacji konkretnej osoby fizycznej, albo przynajmniej możliwość takiego potwierdzenia.

Zachęcam do dyskusji i podsyłania propozycji na kolejne opracowania związane z RODO!

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. A. Dmochowska, M. Zadrożny, Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian, C.H. Beck, 2016;
  3. M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, C.H. Beck, 2016;
  4. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *