Opracowanie

RODO – Anonimizacja

Pojęcie anonimizacji danych, choć wprost nie zostało zdefiniowane w RODO, pełni ważną rolę w ustaleniu granicy wyznaczającej zakres przedmiotowy rozporządzenia. Jest także ściśle związane z omówioną wcześniej pseudonimizacją.

Jak wynika z motywu 26 preambuły, rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.

Anonimizacja polega zatem na pozbawieniu danych osobowych informacji, które umożliwiają na ich podstawie zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej. Jest to proces nieodwracalny – w innym przypadku będziemy bowiem mieli do czynienia z pseudonimizacją.

Podczas prac nad RODO pojawiła się potrzeba rozstrzygnięcia kwestii adresów IP z punktu widzenia możliwości identyfikacji użytkowników. Wskazano, że usunięcie ostatnich 3 cyfr adresu IP nie przesądza jeszcze o jego anonimizacji, ponieważ pozostawia to 254 potencjalne adresy IP, które można łatwo odtworzyć.

Należy pamiętać, że jeśli dane osobowe zostaną zanonimizowane, w rozumieniu RODO w ogóle przestają być danymi osobowymi i można je przetwarzać bez obostrzeń wynikających z unijnego rozporządzenia.

Zachęcam do dyskusji i podsyłania propozycji na kolejne opracowania związane z RODO!

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. A. Dmochowska, M. Zadrożny, Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian, C.H. Beck, 2016;
  3. M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, C.H. Beck, 2016;
  4. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *