Opracowanie

RODO – Prawo do sprzeciwu

RODO wprowadziło rozbudowane prawo do wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Warunki skorzystania z tego uprawnienia różnią się w zależności od rodzaju przetwarzania.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e (interes publiczny) lub f (interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Po wniesieniu sprzeciwu administrator nie może przetwarzać dalej danych tej osoby. Wyjątek zajdzie jednak wtedy, gdy administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego prawo do sprzeciwu można wykonywać za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Odrębna regulacja dotyczy marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu bezwzględnie nie można już dla tych celów przetwarzać danych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *