Skrypt

Kodeks pracy – Skrypt

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu pracy dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 130 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracodawcy i pracownicy
 • Osoby zainteresowane prawem pracy
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu pracy
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena zdecydowanie niższa niż podręczniki akademickie
O książce

Liczba stron: 130

Format: PDF (A4)

Data wydania: 3 września 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks pracy – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem pracy. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KP nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 2 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Przepisy ogólne
  • Przepisy wstępne
  • Podstawowe zasady prawa pracy
  • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • Stosunek pracy
  • Przepisy ogólne
  • Umowa o pracę
   • Zawarcie umowy o pracę
   • Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
   • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
   • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Wygaśnięcie umowy o pracę
  • Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
  • Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
   • Stosunek pracy na podstawie powołania
   • Stosunek pracy na podstawie wyboru
   • Stosunek pracy na podstawie mianowania
   • Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
  • Wynagrodzenie za pracę
  • Ochrona wynagrodzenia za pracę
  • Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
  • Odprawa rentowa lub emerytalna
  • Odprawa pośmiertna
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
  • Obowiązki pracodawcy
  • Obowiązki pracownika
  • Zakaz konkurencji
  • Kwalifikacje zawodowe pracowników
  • Regulamin pracy
  • Nagrody i wyróżnienia
  • Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
  • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Czas pracy
  • Przepisy ogólne
  • Normy i ogólny wymiar czasu pracy
  • Okresy odpoczynku
  • Systemy i rozkłady czasu pracy
  • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Praca w porze nocnej
  • Praca w niedziele i święta
 • Urlopy pracownicze
  • Urlopy wypoczynkowe
  • Urlopy bezpłatne
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Zatrudnianie młodocianych
  • Przepisy ogólne
  • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • Dokształcanie
  • Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
  • Szczególna ochrona zdrowia
  • Urlopy wypoczynkowe
  • Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy
  • Prawa i obowiązki pracownika
  • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
  • Maszyny i inne urządzenia techniczne
  • Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
  • Profilaktyczna ochrona zdrowia
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Szkolenie
  • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
  • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
  • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
 • Układy zbiorowe pracy
  • Przepisy ogólne
  • Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
  • Zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
  • Przepisy ogólne
  • Postępowanie pojednawcze
  • Sądy pracy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Przedawnienie roszczeń
 • Przepisy końcowe

Michał Wysocki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *