Wyjątkowe opracowanie rozdziałów 52 – 74 Kodeksu postępowania karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 145 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie art. 485 – 673 (rozdziały 52 do 74) Kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 19 maja 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane postępowaniem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie dużej części Kodeksu postępowania karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach dwóch piw w pubie
O książce

Liczba stron: 145

Format: PDF (A4)

Data wydania: 19 maja 2021 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 4 to kompleksowe opracowanie rozdziałów 52 – 74 tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym procesowym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy potrzebne do nauki. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KPK nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 19 maja 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Postępowania szczególne
  • Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
  • Postępowanie nakazowe
  • Postępowanie przyspieszone
 • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
  • Kasacja
  • Skarga na wyrok sądu odwoławczego
  • Wznowienie postępowania
 • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
  • Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
  • Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • Ułaskawienie
  • Orzekanie kary łącznej
 • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
  • Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
  • Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych
  • Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
  • Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
  • Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego
  • Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego
  • Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
  • Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów
  • Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
  • Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
  • Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
  • Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego
  • Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
  • Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
  • Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
  • Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
  • Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
  • Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
  • Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
  • Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
  • Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
  • Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego
  • Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie
  • Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
  • Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
  • Przepisy końcowe
 • Koszty procesu
  • Przepisy ogólne
  • Zwolnienie od kosztów sądowych
  • Zasądzenie kosztów procesu
 • Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
  • Przepisy ogólne
  • Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze
  • Postępowanie przed sądem

Michał Wysocki