Materiały, omówienia i rady jak uczyć się prawa

Kategoria: Skrypt Page 1 of 3

Kodeks cywilny. Część ogólna – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie części ogólnej Kodeksu cywilnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 40 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie pierwszej części kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 1 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Opiekunowie i kuratorzy
 • Osoby zainteresowane prawem cywilnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie duże części Kodeksu cywilnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 40

Format: PDF (A4)

Data wydania: 1 lipca 2021 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks cywilny. Część ogólna – Skrypt z tekstu ustawy to opracowanie części ogólnej tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem cywilnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KC nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 1 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Część ogólna
  • Przepisy wstępne
  • Osoby
   • Osoby fizyczne
   • Osoby prawne
   • Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
  • Mienie
  • Czynności prawne
   • Przepisy ogólne
   • Zawarcie umowy
   • Forma czynności prawnych
   • Wady oświadczenia woli
   • Warunek
   • Przedstawicielstwo
  • Termin
  • Przedawnienie roszczeń

Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu postępowania karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 317 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie całości Kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane postępowaniem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu postępowania karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Uwzględnia nowelizację wchodzącą w życie 22 czerwca 2021 r.
O książce

Liczba stron: 317

Format: PDF (A4)

Data wydania: 16 czerwca 2021 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Aktualny, kompletny skrypt z Kodeksu postępowania karnego, uwzględniający nowelizację wchodzącą w życie 22 czerwca 2021 r. Publikacja stanowi kompilację czterech tomów skryptu z KPK, których treść została poprawiona i zaktualizowana. Jeśli szukasz profesjonalnie przygotowanych materiałów do nauki, które ułatwią Ci skuteczne i szybkie zdobywanie wiedzy, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! Wybierając kompilację skryptów z KPK oszczędzasz 50 zł! Stan prawny: 21 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Przepisy wstępne
 • Sąd
 • Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
 • Czynności procesowe
 • Dowody
 • Środki przymusu
 • Postępowanie przygotowawcze
 • Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
 • Postępowanie odwoławcze
 • Postępowania szczególne
 • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
 • Koszty procesu
 • Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 4 (art. 485 – 673)

Tutaj znajdowała się jedna z części skryptu z Kodeksu postępowania karnego

Kompletny skrypt znajduje się pod tym adresem

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 3 (art. 297 – 467)

Tutaj znajdowała się jedna z części skryptu z Kodeksu postępowania karnego

Kompletny skrypt znajduje się pod tym adresem

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 2 (art. 167 – 295)

Tutaj znajdowała się jedna z części skryptu z Kodeksu postępowania karnego

Kompletny skrypt znajduje się pod tym adresem

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1 (art. 1 – 166)

Tutaj znajdowała się jedna z części skryptu z Kodeksu postępowania karnego

Kompletny skrypt znajduje się pod tym adresem

Kodeks pracy – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu pracy dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 130 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracodawcy i pracownicy
 • Osoby zainteresowane prawem pracy
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu pracy
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena zdecydowanie niższa niż podręczniki akademickie
O książce

Liczba stron: 130

Format: PDF (A4)

Data wydania: 3 września 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks pracy – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem pracy. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KP nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 2 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Przepisy ogólne
  • Przepisy wstępne
  • Podstawowe zasady prawa pracy
  • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • Stosunek pracy
  • Przepisy ogólne
  • Umowa o pracę
   • Zawarcie umowy o pracę
   • Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
   • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
   • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Wygaśnięcie umowy o pracę
  • Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
  • Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
   • Stosunek pracy na podstawie powołania
   • Stosunek pracy na podstawie wyboru
   • Stosunek pracy na podstawie mianowania
   • Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
  • Wynagrodzenie za pracę
  • Ochrona wynagrodzenia za pracę
  • Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
  • Odprawa rentowa lub emerytalna
  • Odprawa pośmiertna
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
  • Obowiązki pracodawcy
  • Obowiązki pracownika
  • Zakaz konkurencji
  • Kwalifikacje zawodowe pracowników
  • Regulamin pracy
  • Nagrody i wyróżnienia
  • Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
  • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Czas pracy
  • Przepisy ogólne
  • Normy i ogólny wymiar czasu pracy
  • Okresy odpoczynku
  • Systemy i rozkłady czasu pracy
  • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Praca w porze nocnej
  • Praca w niedziele i święta
 • Urlopy pracownicze
  • Urlopy wypoczynkowe
  • Urlopy bezpłatne
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Zatrudnianie młodocianych
  • Przepisy ogólne
  • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • Dokształcanie
  • Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
  • Szczególna ochrona zdrowia
  • Urlopy wypoczynkowe
  • Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy
  • Prawa i obowiązki pracownika
  • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
  • Maszyny i inne urządzenia techniczne
  • Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
  • Profilaktyczna ochrona zdrowia
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Szkolenie
  • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
  • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
  • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
 • Układy zbiorowe pracy
  • Przepisy ogólne
  • Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
  • Zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
  • Przepisy ogólne
  • Postępowanie pojednawcze
  • Sądy pracy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Przedawnienie roszczeń
 • Przepisy końcowe

Michał Wysocki

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 47 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Opiekunowie i kuratorzy
 • Osoby zainteresowane prawem rodzinnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 47

Format: PDF (A4)

Data wydania: 26 sierpnia 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem rodzinnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KRO nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 2 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Małżeństwo
  • Zawarcie małżeństwa
  • Prawa i obowiązki małżonków
  • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustawowy ustrój majątkowy
   • Umowne ustroje majątkowe
   • Przymusowy ustrój majątkowy
  • Ustanie małżeństwa
  • Separacja
 • Pokrewieństwo i powinowactwo
  • Przepisy ogólne
  • Rodzice i dzieci
   • Pochodzenie dziecka
   • Stosunki między rodzicami a dziećmi
  • Przysposobienie
  • Obowiązek alimentacyjny
 • Opieka i kuratela
  • Opieka nad małoletnim
   • Ustanowienie opieki
   • Sprawowanie opieki
   • Nadzór nad sprawowaniem opieki
   • Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki
  • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
  • Kuratela

Michał Wysocki

Kodeks wykroczeń – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu wykroczeń dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 62 strony w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu – ogólnej i szczególnej.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane prawem wykroczeń
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu wykroczeń
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 62

Format: PDF (A4)

Data wydania: 17 sierpnia 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks wykroczeń – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem wykroczeń. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KW nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 2 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Część ogólna
  • Zasady odpowiedzialności
  • Kary, środki karne i zasady ich wymiaru
  • Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego
  • Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu
  • Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania
  • Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych
  • Stosunek do ustaw szczególnych
 • Część szczególna
  • Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
  • Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
  • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
  • Wykroczenia przeciwko osobie
  • Wykroczenia przeciwko zdrowiu
  • Wykroczenia przeciwko mieniu
  • Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
  • Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
  • Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
  • Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji
  • Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

Michał Wysocki

Kodeks karny – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 132 strony w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu – ogólnej, szczególnej i wojskowej.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane prawem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 132

Format: PDF (A4)

Data wydania: 7 sierpnia 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks karny – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym materialnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KK nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 2 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Część ogólna
  • Zasady odpowiedzialności karnej
  • Formy popełnienia przestępstwa
  • Wyłączenie odpowiedzialności karnej
  • Kary
  • Środki karne
  • Przepadek i środki kompensacyjne
  • Zasady wymiaru kary i środków karnych
  • Powrót do przestępstwa
  • Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
  • Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych
  • Środki zabezpieczające
  • Przedawnienie
  • Zatarcie skazania
  • Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
  • Objaśnienie wyrażeń ustawowych
  • Stosunek do ustaw szczególnych
 • Część szczególna
  • Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
  • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  • Przestępstwa przeciwko obronności
  • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
  • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • Przestępstwa przeciwko środowisku
  • Przestępstwa przeciwko wolności
  • Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
  • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
  • Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
  • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
  • Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
  • Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
  • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  • Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
  • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
  • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
  • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
  • Przestępstwa przeciwko mieniu
  • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym
  • Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • Część wojskowa
  • Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy
  • Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
  • Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej
  • Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi
  • Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem
  • Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby
  • Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu

Michał Wysocki

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén & Nauka prawa