Opracowanie

Aplikacja: Skarga do WSA

 Celem opracowania jest przygotowanie krótkiej pomocy naukowej, pewnego minimum niezbędnego do poprawnego napisania pracy podczas egzaminu zawodowego – adwokackiego i radcowskiego. Wpis przyda się także praktykom oraz studentom, którzy chcą utrwalić sobie podstawy wskazane niżej.

Główka skargi

1. Miejscowość i data – skargę wnosi się w terminie 30 dni od doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. (art. 53 § 1 p.p.s.a.)

2. Sąd właściwy – skargę wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. (art. 15 p.p.s.a. oraz art. 13 § 2 p.p.s.a.)

3. Pośrednictwo organu II instancji – skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. (art. 54 § 1 p.p.s.a.)

4. Oznaczenie stron postępowania – oznaczenie stron, pełnomocników, uczestników postępowania – osób, które brały udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosły skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego. Tak samo osób, które nie brały udziału w postępowaniu, jeżeli wynik postępowania dotyczy ich interesu. (art. 33 § 1 p.p.s.a.)

5. Sygnatura akt sprawy – podaje się sygnaturę nadaną przez organ odwoławczy.

6. Wartość przedmiotu zaskarżenia – należy podać, jeśli od tego zależy wysokość wpisu – zaokrągla się w górę do pełnych złotych. (art. 215 p.p.s.a.)

7. Wpis – stosunkowy lub stały, niektóre podmioty są zwolnione. (art. 239 p.p.s.a.)

8. Tytuł pisma – oznaczenie „skarga”, kto ją wnosi, proponuję tutaj wskazać dokładnie zaskarżony akt – datę, numer, organ. (art. 57 § 1 p.p.s.a.)

Petitum skargi

9. Pełnomocnictwo – powołanie się na pełnomocnictwo i jego załączenie, jeśli wchodzimy do sprawy na etapie skargi. Opłata 17 zł.

10. Zakres zaskarżenia – wskazanie, czy zaskarżamy decyzję organu w całości, czy w części.

11. Zarzuty – wskazanie naruszenia prawa lub interesu prawnego (art. 57 § 1 pkt 3 p.p.s.a.):

 • powodujące stwierdzenie nieważności decyzji (art. 156 k.p.a.);
 • powodujące wznowienie postępowania (art.145 § 1 k.p.a.);
 • naruszenia prawa materialnego;
 • naruszenia prawa procesowego.

12. Wnioski skargi– odpowiadające rozstrzygnięciom, jakich może dokonać sąd. (art. 145 p.p.s.a.)

13. Wniosek o zasądzenie kosztów. (art. 200 p.p.s.a.)

14. Wnioski dodatkowe:

 • wstrzymanie wykonania decyzji (art. 61 p.p.s.a.);
 • przeprowadzenie postępowania uproszczonego (art. 119 pkt 2 p.p.s.a.);
 • przeprowadzenie dowodów (art. 106 § 3 p.p.s.a.);
 • przeprowadzenie postępowania mediacyjnego (art. 115 p.p.s.a.);
 • przywrócenie terminu (art. 87 p.p.s.a.).

Reszta skargi

15. Uzasadnienie – przedstawienie stanu faktycznego, argumentów organu, własna interpretacja oraz uzasadnienie każdego z zarzutów wskazanych w petitum oraz każdego z wniosków dodatkowych.

16. Podpis – tytuł, imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis. (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.)

17. Załączniki:

 • pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową;
 • potwierdzenie uiszczenia wpisu od skargi;
 • odpisy skargi (art. 47 p.p.s.a.);
 • ewentualne dodatkowe dokumenty.

Michał Wysocki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *