Opracowanie

Aplikacja: Apelacja karna

Dzisiejszy wpis rozpoczyna serię opracowań dotyczących stricte egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego. W kilku artykułach przedstawię Wam skondensowaną wiedzę dotyczącą projektowania pism procesowych, które z dużym prawdopodobieństwem (graniczącym czasami z pewnością) pojawią się na egzaminie. Celem opracowania jest przygotowanie krótkiej pomocy naukowej, pewnego minimum niezbędnego do poprawnego napisania pracy.

Na pierwszy ogień idzie, jak często u mnie bywa, apelacja karna!

Główka apelacji

1. Miejscowość i data – apelację wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania przez stronę wyroku sądu I instancji wraz z uzasadnieniem. (art. 445 § 1 k.p.k.)

2. Sąd właściwy – apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od okręgowego – sąd apelacyjny. (art. 25 § 3 k.p.k. oraz art. 26 k.p.k.)

3. Pośrednictwo sądu I instancji – apelację wnosi się za pośrednictwem sądu I instancji, który wydał zaskarżony wyrok. (art. 428 § 1 k.p.k.)

4. Oznaczenie stron postępowania – oskarżeni, oskarżyciele posiłkowi, oskarżyciele subsydiarni, oskarżyciele prywatni, ich obrońcy i pełnomocnicy.

5. Sygnatura akt sprawy – sądu I instancji, opcjonalnie postępowania przygotowawczego.

6. Tytuł pisma – oznaczenie „apelacja”, kto ją wnosi, proponuję już tutaj wskazać zaskarżony wyrok – sąd I instancji i wydział, data wyroku, przedmiot sprawy, sygnatura, data doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

Petitum apelacji

7. Pełnomocnictwo – powołanie się na pełnomocnictwo i jego załączenie, jeśli wchodzimy do sprawy na etapie apelacji.

8. Zakres zaskarżenia – wskazanie, czy zaskarżamy wyrok w całości czy części. (art. 425 k.p.k.)

9. Zarzuty – profesjonalny pełnomocnik powinien wskazać zarzuty stawiane orzeczeniu (art. 427 § 2 k.p.k.):

  • bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 439 k.p.k.);
  • obraza przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt 1);
  • obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła mieć wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 2);
  • błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł mieć wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 3);
  • rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłuszne zastosowanie albo niezastosowanie środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka (art. 438 pkt 4).

10. Wnioski apelacji – odpowiadające rozstrzygnięciom, jakich może dokonać sąd odwoławczy. (art. 427 § 1 i art. 437 § 2 k.p.k.)

11. Wnioski dowodowe – jeżeli nie mogliśmy ich powołać przed sądem I instancji. (art. 427 § 3 k.p.k.)

12. Wniosek o zasądzenie kosztów. (art. 626 k.p.k.)

Reszta apelacji

13. Uzasadnienie – przedstawienie stanu faktycznego, argumentów sądu, własna interpretacja oraz uzasadnienie każdego z zarzutów wskazanych w petitum. (art. 427 § 1 k.p.k.)

15. Podpis – tytuł, imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis. (art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.)

16. Załączniki:

  • pełnomocnictwo;
  • dokumenty wymienione w apelacji, jeśli składaliśmy wniosek z art. 427 § 3 k.p.k.;
  • odpisy dla stron przeciwnych oraz dodatkowy dla sądu apelacyjnego. (art. 446 § 2 k.p.k.)

Michał Wysocki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *