Opracowanie

Aplikacja: Apelacja cywilna

 Celem opracowania jest przygotowanie krótkiej pomocy naukowej, pewnego minimum niezbędnego do poprawnego napisania pracy podczas egzaminu zawodowego – adwokackiego i radcowskiego. Wpis przyda się także praktykom oraz studentom, którzy chcą utrwalić sobie podstawy wskazane niżej.

Główka apelacji

1. Miejscowość i data – apelację wnosi się w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. (art. 369 § 1 k.p.c.)

2. Sąd właściwy – apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny. (art. 367 § 2 k.p.c.)

3. Pośrednictwo sądu I instancji – apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. (art. 369 § 1 k.p.c.)

4. Oznaczenie stron postępowania – imię i nazwisko stron, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy – zarówno powód, jak i pozwany. (art. 126 § 1 pkt 1 k.p.c. oraz art. 368 § 1 k.p.c.)

5. Sygnatura akt sprawy – podaje się sygnaturę nadaną przez sąd I instancji.

6. Wartość przedmiotu zaskarżenia – w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie. (art. 368 § 2 k.p.c.)

7. Opłata – art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

8. Tytuł pisma – oznaczenie „apelacja”. (art. 126 § 1 pkt 2 k.p.c.)

9. Oznaczenie zaskarżonego wyroku – sąd, data, sygnatura, data doręczenia. (art. 368 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Petitum apelacji

10. Pełnomocnictwo – powołanie się na pełnomocnictwo i jego załączenie, jeśli wchodzimy do sprawy na etapie apelacji. Opłata 17 zł.

11. Zakres zaskarżenia – wskazanie, czy zaskarżamy wyrok w całości, czy w części. (art. 368 § 1 pkt 1 k.p.c.)

12. Zarzuty – zwięzłe przedstawienie zarzutów (art. 368 § 1 pkt 2 k.p.c.):

 • naruszenie prawa materialnego (niewłaściwe zastosowanie lub błędna wykładnia);
 • naruszenie prawa procesowego, jeśli miało lub mogło mieć wpływ na treść orzeczenia;
 • nieważność postępowania (art. 379 k.p.c.);
 • sprzeczność istotnych ustaleń stanu faktycznego sądu I instancji z materiałem dowodowym;
 • nierozpoznanie istoty sprawy (art. 386 § 4 k.p.c.).

13. Wnioski apelacji – dokładne określenie żądania – uchylenia lub zmiany wyroku. (art. 368 § 1 pkt 5 k.p.c.)

14. Wnioski dodatkowe:

 • nowy środek dowodowy (art. 368 § 1 pkt 4 k.p.c.);
 • wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji (art. 168 § 1 k.p.c. oraz art. 169 § 1 k.p.c.);
 • rozpoznanie postanowienia sądu I instancji, które nie podlegało zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy (art. 380 k.p.c.);
 • żądanie zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy (art. 383 k.p.c.);
 • zasądzenie kosztów procesu (art. 98 k.p.c.);
 • zwolnienie strony z kosztów sądowych (art. 100 i 101 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

Reszta apelacji

15. Uzasadnienie – przedstawienie stanu faktycznego, argumentów sądu I instancji, własna interpretacja oraz uzasadnienie każdego z zarzutów wskazanych w petitum oraz każdego z wniosków dodatkowych.

16. Podpis – tytuł, imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis. (art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c.)

17. Załączniki:

 • pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty od apelacji
 • odpisy apelacji (art. 128 § 1 k.p.c.);
 • wydruk z CEIDG, KRS lub REGON;
 • ewentualne dodatkowe dokumenty.

Michał Wysocki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *